תקנון האפליקציה

כללי

1. אפלקציית jobstar(להלן "האפליקציה") מופעלת על ידי החברה, כהגדרתה להלן, ומשמשת כפלטפורמה מחד עבור מחפשי עבודה (להלן: "מועמדים") ומאידך עבור מעסיקים המבקשים לאייש משרות בעובדים (להלן: "מעסיקים". מעסיקים ומועמדים יחד יקראו להלן: "לקוחות").

2. הפונקציות השונות באפליקציה ותכניה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, אשר תהיה רשאית בכל עת להוסיף שירותים לאפליקציה, לגרוע ממנה שירותים או פונקציות או להפסיק את התמיכה בה באופן כללי או חלקי.

3. השימוש האפליקציה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.

4. השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

5. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באפליקציה כל שימוש נוסף ולהסיר אותה ממכשירך.

6. השימוש באפליקציה מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה אישית, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

8. השימוש באפליקציה מחייב חיבור לרשת האינטרנט. חיבור כזה (באמצעות סלולאר, רשת אלחוטית או כל דרך אחרת) הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה בכל עת.

9. בתנאי שימוש אלה:

"החברה" משמע מדיה סטאר טיוי בע"מ וכל חברה או גוף הקשורים אליהן..

"מידע אישי" משמע פרטים מזהים של הלקוח ו/או הקשורים אליו, כגון (אך לא רק) שם, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מין, גיל, שכר ונתונים פיננסיים אחרים.

"מידע" לרבות מידע אישי.

"מידע נאסף" משמע מידע אשר יאסף על ידי האפליקציה בעת השימוש שיעשה הלקוח באפליקציה, לרבות מידע בדבר הרגלי הגלישה שלו, תכנים בהם צפה, פרסומות בהן הביע עניין, מידע שפירסם, אמצעי תשלום בהם השתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, זמני גלישה, מיקום ועוד.

הרשמה

10. השימוש באפליקציה מותנה ברישום מוקדם כלקוח החברה באמצעות האפליקציה או באתר האינטרנט של החברה.

11. בעת כניסתך הראשונה לאפליקציה תתבקש להזין פרטים שונים על מנת לאפשר את השימוש במוצרי ושירותי החברה וצדדים שלישיים באמצעות האפליקציה. לקוח אשר יעבור את הליך הרישום המוקדם ואשר יתקין את האפליקציה על גבי מכשיר הטלפון שלו 
יקרא להלן : "משתמש רשום".

12. יתכן ובמהלך תהליך הרישום והפעלת האפליקציה תקבל מן החברה שם משתמש ו/או סיסמא לשם הפעלת האפליקציה (להלן: "פרטי הכניסה").

13. אתה תהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטי הכניסה חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באפליקציה באמצעות פרטי הכניסה שלך ובחשבון המשתמש הרשום שלך. במידה ותאבד/תשכח את הסיסמא לכניסה לאפליקציה, תוכל לבקש מן החברה ביצוע איפוס סיסמא.

14. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום כל אדם כמשתמש רשום ו/או לבטל רישום של משתמש רשום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר במקרים הבאים:

14.1. המשתמש הפר את תנאי השימוש לאפליקציה.

14.2. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.

14.3. כל מקרה אחר בו תסבור החברה כי קיים חשש שהשימוש באפליקציה על ידי המשתמש מפר דין ו/או הסכם ו/או פוגע בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו באופן כלשהו.

פרטיות

15. החברה רשאית לשמור את המידע אשר ימסר על ידי המשתמשים הרשומים והמידע הנאסף (להלן :"הנתונים").
הנתונים יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "מאגר מידע").

16. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית כלשהו למסור את המידע או כל חלק ממנו, ומסירת מידע כזה תלויה בהסכמתך ורצונך. עם זאת, יתכן כי השימוש באפליקציה או חלקים ממנה לא יתאפשר למשתמש אשר לא ימסור מידע אישי שיתבקש למסור.

17. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לעשות בנתונים כל שימוש שתמצא החברה לנכון.

18. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לעשות בנתונים כל אחד מן השימושים הבאים:

18.1. שימוש לצורך דיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים.

18.2. שמירת המידע האישי במאגר או מאגרי נתונים.

18.3. משלוח מידע שיווקי ופרסומי אודות החברה ופעילותה, שירותים שהחברה מספקת וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.משתמש אשר ימסור מידע אישי נותן בכך את הסכמתו לחברה לשלוח לאותו משתמש מעת לעת מידע שיווקי ופרסומי כאמור. המשתמש זכאי בכל עת לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

18.4. מסירה לצדדים שלישיים של מידע אישי, ללא פרטים מזהים או שיוך אישי, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, לרבות מפרסמים.

19. החברה תהא רשאית למסור נתונים לבית המשפט, למשטרה או לכל רשות אחרת, מקום בו הוכח לחברה לשביעות רצונה כי מסירת פרטים אלה נדרשת על מנת לנקוט בהליכים כלשהם כנגד אותו משתמש בקשר עם פעולות שביצע באמצעות האפליקציה. בנוסף, החברה תמסור פרטים אלה בכל מקרה בו מסירה כזו מחוייבת על פי כל דין.

20. ככל שפרטיך יהיו שמורים אצל החברה במאגר המידע, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, הרי שתהיה זכאי לעיין בעצמך, או על ידי בא-כוח שהסמכת לכך בכתב או על ידי אפוטרופוסך, במידע שעליך המוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

21. החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת כי מאגריה ומערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.

22. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לחברה לזהות את המכשיר באמצעותו המשתמש משתמש 
באפליקציה (כגון 
(cookies וכן להשתמש במידע המתקבל אצל החברה בעקבות כך.

השימוש באפליקציה

23. השימוש באפליקציה פתוח לכל החפץ בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסויימים או חלקים מסויימים באפליקציה ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ויתכן כי שימושים מסויימים באתר יהיו בתשלום, כפי שיצויין באתר מעת לעת.

24. אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האפליקציה לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, אשר אינה למטרת שימוש אישי פרטי או למטרת גיוס עובדים באמצעות האפליקציה.

25. המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהמנע משימוש שיש בו משום מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.

26. המשתמש מתחייב,שלא לפגוע באפליקציה או במשתמשים אחרים באפליקציה או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באמצעות האפליקציה וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האפליקציה והמשתמשים. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.

27. בכל מקרה בו משתמש באפליקציה מוסר מידע אישי כלשהו, הוא מתחייב כי כל הפרטים שימסור יהיו נכונים, אמיתיים ומדוייקים.

28. חל איסור להפעיל על האפליקציה כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האפליקציה.

29. אין להציג את האפליקציה, חלקים ממנה או תכנים ממנה בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר או אפליקציה אחרת.

30. חל איסור לכלול קישור לאפליקציה ו/או להורדתה מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

31. ידוע למשתמש כי כחלק מתכונות האפליקציה היא שולחת למשתמש הודעות בדחיפה (push) והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו למשלוח הודעות בדחיפה כאמור.

32. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

32.1. להפריע להתנהלותה התקינה של האפליקציה.

32.2. לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האפליקציה (למעט מעסיק צורך איוש משרה).

33.1. להתחזות לאדם אחר.

התקשרות עם צד שלישי

33. כל הסכם שיכרת ו/או כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום באפליקציה ו/או בעקבות שימוש של הלקוחות באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי עימו יכרתו ההסכם ו/או העסקה, ואינה כוללת את החברה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה.

קניין רוחני

34. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באפליקציה ובתכנים הכלולים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האפליקציה, מבנה האפליקציה, מרכיבי האפליקציה, הטקסטים המופיעים באפליקציה ושם האפליקציה.

35. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להציג בפומבי כל חלק מהאפליקציה, מהתכנים המופיעים בה, השירותים המופיעים בה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

36. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שבשימוש שאתה עושה באפליקציה אתה נותן לחברה רישיון גלובאלי ובלתי חוזר לעשות כל שימוש שתמצא לנכון, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי, בכל תוכן ו/או יצירה אשר תעביר לחברה באמצעות האפליקציה.

אחריות

37. השימוש באפליקציה הינו על אחריותו של המשתמש בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באפליקציה.

38. כל התכנים באפליקציה מועמדים לרשות הלקוחות כפי שהם (as-is)והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

39. כל האחריות מכל סוג שהוא בקשר עם תוכן שיעלה על ידי הלקוחות חלה על הלקוח אשר העלה את אותו תוכן והחברה לא תהיה אחראית לתוכן לקוחות ולאמור בו באופן כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה אינה אחראית למהימנותו, אמיתותו או דיוקו של תוכן הלקוחות ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.

40. אין למסור באמצעות האפליקציה תוכן שהינו:

40.1. בלתי חוקי בהיבט כלשהו.

40.2. מפר או פוגע זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות כל זכות קניין רוחני, זכות יוצרים או סימן מסחר.

40.3. לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.

40.4. מעודד ביצוע עבירה פלילית.

40.5. בעל אופי פרסומי או מסחרי (למעט הצעות עבודה).

40.6. שקרי, מטעה או מסולף.

40.7. מכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל תוכנה זדונית או יישום מזיק אחר.

40.8. פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.

40.9. בעל אופי מעליב, מטריד, מאיים או גס רוח.

40.10. כולל ביטויי גזענות, אפליה או אלימות או מעודד כל אחד מאלה.

40.11. עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.

40.12. אסור לפרסום לפי כל דין.

41. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם או למחוק בכל עת או לשנות כל תוכן שנמסר על ידי לקוחות. החברה ראשית לקוחות מסויימים בפני האפשרות למסור ו/או להעלות תוכן. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה להסיר ו/או לשנות תוכן כלשהו.

42. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה אינם מהווים ייעוץ תעסוקתי ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ אחר כלשהו או תחליף להם ואינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים ו/או פעולות או להימנעות מהם ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.

43. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תהיה זמינה באופן רצוף ומלא בכל עת. החברה אינה מתחייבת לפעול למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים באפליקציה ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האפליקציה ו/או כל חלק ממנה כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

44. החברה אינה מתחייבת לשמור תכנים ו/או נתונים שנמסרו על ידי לקוחות ו/או נאספו על ידי החברה.

45. החברה אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באפליקציה ו/או לעבור ממנה לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא משתמש באפליקציה תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.

46. החברה אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.

47. החברה אינה אחראית להתאמת האפליקציה לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או למכשיר כלשהו ו/או למערכת הפעלה כלשהי.

48. החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

49. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באפליקציה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

50. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באפליקציה או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים רשומים של האפליקציה. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.

51. היה ועל אף האמור לעיל יקבע כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על סכום של 1,000₪ למקרה או לסידרה של מקרים.

שירותים מבוססי מיקום

52. חלק מן השירותים המסופקים באמצעות האפליקציה עושים שימוש במיקום המשתמש אשר נאסף באמצעות אמצעים שונים, בין המכשיר המשתמש ובין מחוצה לו. לא ניתן לספק שירותים אלה מבלי שהמשתמש יאפשר משלוח נתונים אלה לחברה.

53. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה רשאית לעשות שימוש בנתוני המקום של המשתמש כפי שיאספו על ידה, בין היעתר על מנת לשפר את השירות הניתן באמצעות האפליקציה ועל מנת להציע למשתמש הצעות רלוונטיות למיקומו.

54. ידוע למשתמש כי יתכן ונתוני המיקום יאספו ו/או יועברו באופן שנוי ו/או שלא ניתן יהיה להעבירם מסיבות שאינן תלויות בחברה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

55. ידוע למשתמש, והוא מסכים, כי מיקום (מדוייק או מקורב) שלו יכול שיהיו חשופים ו/או ימסרו לצדדים שלישיים לצורך ביצוע ומתן השירותים באפליקציה.

56. ידוע למשתמש, והוא מסכים, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני המיקום שלו על מנת להציע לו הצעות ולהציג לו פרסומים הרלוונטיים למיקומו.

57. ידוע למשתמש, והוא מסכים, כי החברה תהיה רשאית, באמצעות האפליקציה, לחלוק את מיקומו עם חבריו של המשתמש ברשתות החברתיות.

תכנים מסחריים

58. האפליקציה יכולה שתכלול גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות וכן הצעות עבודה ממעסיקים. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד.

59. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם.
החברה אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.

קישורים באתר

60. יכול שיהיו קיימים באפליקציה קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט.

61. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של החברה עם צד שלישי כלשהו.

62. החברה אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

תנאי שימוש ספציפיים למחפשי עבודה

63. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן, כל מחפש עבודה מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי החברה ו/או כל חברה אחרת שתמונה על ידה תפיץ את פרטי מחפש העבודה, לרבות קורות חייו, אם מסר אותם, לכל מעסיק שהחברה ו/או מי מטעמה יבחר להפיץ אליו את הפרטים, בין בתשלום או שלא בתשלום.

64. מחפש העבודה מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הפצת פרטיו כשאמור וידוע לו כי החברה אינה חייבת ליידע אותו בדבר זהות המעסיקים אליהם יגיעו הפרטים.

65. מחפש העבודה מצהיר בזה כי הוא יודע ומסכים לכך שתהליך הפצת הפרטים למעסיקים הינו תהליך בלתי הפיך ולא ניתן לבטלו לאחר ביצוע שליחת הפרטים.

66. מחפש העבודה מצהיר כי הוא יודע כי שירות הסיוע במציאת עבודה באמצעות האפליקציה אינו מבטיח דבר מצד החברה או מצד כל צד שלישי אחר אליו ישלחו פרטי מחפש העבודה וכי אין החברה מתחייבת שבעקבות הפצת הפרטים יזומן מחפש העבודה לראיון או יתקבל לעבודה כלשהי.

תנאי שימוש ספציפיים למעסיקים

67. החברה תעניק באמצעות האפליקציה למעסיקים שירות של פרסום משרות ו/או איתור עובדים, בהתאם לשירותים והפונקציות שיוצעו באפליקציה מעת לעת.

68. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, על מנת למנוע העתקת המודעות לאתרים אחרים – כל זכויות היוצרים במודעות המפורסמות באפליקציה שייכות בלעדית לחברה.
בעצם ההתקשרות עם החברה המעסיק מסכים ומאשר כי זכויות היוצרים בכל מודעה שיפרסם באפליקציה מועברות ושייכות לחברה באופן בלעדי והחברה אינה מאשרת לאף אדם / חברה / אתר אינטרנט ו/או צד ג' כלשהו אחר להציג את תוכן המודעה ללא אישור בכתב החברה.

69. המעסיק נותן לחברה רישיון גלובאלי בלתי חוזר לעשות שימוש בכל סימן מסחר ו/או שם מסחרי של המעסיק, בין רשום ובין שאינו רשום, לשם פרסומי המעסיק באפליקציה וכן לשם הצגת המעסיק כלקוח של החברה.

70. החברה אינה מתחייבת לפניות והפרסומים של המעסיק באפליקציה תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת החברה לעזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, החברה לא תישא כלפי המעסיק או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות הנ"ל, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המעסיק. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באפליקציה.

71. החברה שומרת על זכותה לשמור מידע ופרטים אודות המעסיק (כגון: פרטים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד') במאגרי המידע שלה, בין היתר, על מנת להציע ולשלוח למעסיק פרטים וקורות חיים של מחפשי עבודה, התואמים, לדעת החברה, את המשרות המוצעות על ידי המעסיק ואופיו.
ידוע למעסיק והוא מסכים לכך כי הפרטים קורות החיים ישלחו אליו על ידי החברה ו/או על ידי מחפש העבודה עצמו.

72. מובהר בזה, כי השירות המוצע על ידי החברה באמצעות האפליקציה אינו בא להחליף את שיקול דעתו העצמאי של המעסיק ומתן ייעוץ מקצועי, 
ומעסיק- הפועל בהתאם לאפליקציה ו/או המתקשר עם צד שלישי כלשהו בהסתמך על מידע שהועבר לידיו על ידי משתמש, צד שלישי ו/או על ידי החברה- יישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שעשויים להיגרם למעסיק עקב כך.

73. החברה תעניק למעסיק או למי מטעמו את השירות, בכפוף לפירעון מלוא התמורה ולתנאים עליהם חתומים ומחויבים הצדדים בהסכם ההתקשרות בניהם (להלן :"הסכם ההתקשרות").

74. אין בנקיטת פעולה כלשהי ע"י החברה, בהתאם ללשון הסכם ההתקשרות, כדי לגרוע מהזכויות והסעדים המוקנים לה על פי כל דין. בנוסף על האמור בהסכם ההתקשרות, מובהר כי הזמנה חתומה ע"י המעסיק ו/או על ידי מי מטעמו, מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

75. תשומת לב המעסיק מופנית להוראת ס' 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988, האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה ע"פ הוראות החוק. מעסיק המפרסם בניגוד להוראות החוק הנ"ל, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות הנובעות מכך.

76. תקופת השירות הינה התקופה לה תחייבו המעסיק והחברה בהתאם להסכם ההתקשרות אשר נחתם בניהם. כל עוד ניתן השירות לו התחייבה החברה, אף אם המעסיק לא עשה בו כל שימוש, לא יהא המעסיק רשאי להפסיק את ההתקשרות בינו לבין החברה על דעת עצמו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה בכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

77. השירותים המוצעים למעסיקים באמצעות האפליקציה, חלקם או כולם, כרוכים בתשלום;ידוע למעסיק כי יחויב בתשלום במלוא התמורה ועבור מלא תקופת ההתקשרות, כמצוין בהסכם ההתקשרות עליו הוא חתום, וזאת גם אם לא ייעשה שימוש בשירות הניתן על ידי החברה באמצעות האפליקציה במשך כל התקופה ו/או לא במקרה בו ינצל המעסיק את השירות במלואו מכל סיבה שהיא.

דין ומקום שיפוט

78. הדין החל על כל הפעולות באפליקציה הוא הדין של מדינת ישראל ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

***